Trafik & parkerings

policy

Biltrafik

 

På våra infarter till Kullerstensvägen och Klapperstensvägen finns trafikskyltar som meddelar att:

 1. Inom SJS område råder det gångfartsområde, detta innebär att maxhastigheten är 7 Km/h och att gående har företräde!
 2. Det fordras tillstånd att parkera på våra parkeringsplatser och att bevakning av parkeringarna sker med hjälp utav parkeringsbolag.

 

 

Parkeringsregler:

Inom SJS område finns det 123 garageplatser som ägs av föreningen men nyttjas av medlemmarna. Därutöver finns det 133 parkeringsplatser som kan användas av boende och besökare till området. För att säkerställa såväl säkerhet som trivsel och bevara en god miljö inom SJS område har nedanstående policy upprättats.

 

Parkeringsplatserna tillhör inte bestämda fastigheter utan får nyttjas av alla medlemmar och deras besökare. Parkeringsplatserna är avsedda för inregistrerade fordon med en totalvikt av max 3,5 ton, och hjulen ska rymmas inom p-ytan, för att inte försvåra in- och utkörning från garageplatser.

 • Parkering är endast tillåten på uppmärkta platser
 • Parkering är ej tillåten på våra entrégator, det vill säga asfaltsytan inklusive 1,0 m grönyta på båda sidor av gatan
 • Parkering är ej tillåten på våra grändgator
 • Det är endast tillåtet att stå på våra entrégator vid tillfällig aktiv lastning och lossning
 • Parkering utan tillstånd max 6 min inom SJS område gäller både entrégator , parkeringar och övriga områden
 • Det är inte tillåtet att ställa upp skrotbilar inom SJS område.
 • Det är inte tillåtet att utan tillstånd ifrån styrelsen ställa upp släp- eller husvagnar på våra parkeringsplatser.
 • Parkerade bilar utan parkeringstillstånd betalar p-avgift via SMS-parkering eller mobilapp

 

Bevakning av våra parkeringar sker dagligen.

 

Parkering på egen tomtmark ska inte ses som ett alternativ då det motverkar samfällighetens mål att ha en så fordonsfri miljö som möjligt framför våra hus.

 

 

Parkeringstillstånd

 

För att parkera inom vårt område krävs det att man har giltigt tillstånd eller giltig biljett.

 • Parkeringstillstånd är bara giltiga för boende i respektive kvarter, och deras besökare. Man får alltså låna tillstånd av någon granne för att låna ut det till sin besökare, om det behövs.

Missbruk av parkeringstillstånd kommer att beivras.

 

 

Användning av Garage

 

OBS!! Garagen ägs av föreningen inte av enskilda medlemmar

 

 • Garagedörrar ska alltid hållas låsta
 • Väggar mellan garageplatserna får inte uppsättas
 • Uttagen i garagen får endast användas för motorvärmare. Användning av uttag på annat sätt får bara göras efter överenskommelse med styrelsen
 • Motorvärmare får endast användas i kombination med tidur och under perioden 1 oktober – 30 april
 • Elkabel får ej dras ut till utsidan av garaget
 • Garaget får ej användas som förråd eller verkstad. Vätskor och övriga saker får endast förvaras i bilen.
 • Endast tillåtet att ha ett motorfordon med tillhörande uppsättning av sommar/vinterhjul
 • Övriga fordon som tex cyklar, släpvagn får förvaras om detta görs på ett sätt som inte kan skada annans egendom .Får ej förvaras materiel eller vätskor i/på släpet
 • Svetsning får ej förekomma i garagen
 • Det är inte tillåtet att göra egna installationer i garagen eller på garagen som t ex montera dörröppnare utan tillstånd av styrelsen. Ev. kostnader för att återställa garage debiteras fastighetsägaren
 • Det är inte tillåtet att ladda någon form av fordon eller batterier i garagen utan skriftligt tillstånd från styrelsen

 

 

Uthyrning av garage

Eftersom SJS äger garagen har enskilt medlem inte rätt att hyra ut garage annat än till personer som är medlemmar i SJS.

 

 

Regler angående skrotbilar

Trafikodugliga eller avställda motorfordon som står mer än 30 dagar inom området kommer att betraktas som ”skrotbilar” och kommer att genom föreningens försorg att bortforslas. Kostnaden för bortforsling kommer att debiteras senast registrerade ägare alt. fastighetsägaren vars tillstånd finns i bilen som skrotas.

Avställt fordon får förvaras i garage.

 

 

Snöröjning vintertid

När vi skottar bort snön framför en garageport, P-plats eller egen entré - kasta ut snön på körbanan/garagegatan eller bland alla andra snöhögar så att plogen kommer åt vid nästa körning.

SLÄNG INTE SNÖN på andra P-platser eller framför andra grannars bilar/portar. Det skapar inte en god grannsämja, och dessutom kan det komma att öka kostnaderna för snöröjningen, som är en av våra största utgifter i föreningen.