Stadgar

Nedan kan du läsa en avskrift av SJS stadgar. Stadgarna förvaras i orginal genom styrelsens försorg.

 

Observera

Lantmäteriet uppdaterar ej längre ursprungsstadgar för samfällighetsföreningar när stadgeförändringar sker. Detta medför, att du som medlem måste ta respektive års stämmoprotokoll i beaktande, för att korsvis läsa vilka stadgar som är ursprungliga, respektive förändrats senare genom stämmobeslut!

 

 

§ 1 Firma:

Föreningens firma är"Södra Jordbro Samfällighetsförening".

 

§ 2 Samfälligheten:

Föreningen förvaltar;             Kalvsvik ga:1.

 

§ 3 Grunderna för förvaltningen:

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

 

§ 4 Medlem:

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

Vid försäljning av medlems fastighet, skall säljaren skriftligen meddela överlåtelsen till styrelsen, samt delge köparen information om det obligatoriska medlemskapet i samfällighetsföreningen.

 

§ 4a Medlems åtagande:

Medlem i föreningen åtager sig att följa de regler som beslutats från tid till annan för

  1. att bevara sundhet, ordning samt gott skick inom samfälligheten.

  2. att använda föreningens egendom och tillgångar på föreskrivet sätt och till rätt ändamål.

Aktuella regler finns att tillgå på föreningens hemsida.

Medlem skall tillse att personer som-

  1. hör till medlemmens hushåll eller som gäst besöker fastigheten.

  2. medlem har inrymt i sin fastighet (ex. vid uthyrning, anställda...).

  3. för medlems räkning utför arbete i / på medlems fastighet, är informerade om gällande regler.

 

§ 5 Styrelse:

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Haninge kommun.

Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter.

 

§ 6 Styrelse val:

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma med en mandatperiod av två år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

Ledamöterna avgår växelvis och första gången val äger rum skall 3 ledamöter väljas på två år.

 

§ 6a Firmatecknare:

Föreningens firmatecknare utses vid konstituerande styrelsemöte.

 

§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet.

Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.

 

§ 8 Styrelse beslutförhet, protokoll:

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning, och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal, avgörs val genom lottning, i andra frågor, gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen, får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden, eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträde.

 

§ 9 Styrelse, förvaltning:

    Styrelsen skall;

a) förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar

b) föra redovisning över föreningens räkenskaper, samt ansvara for att protokoll förs vid föreningsstämma

c) föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.

d) årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

e) tillse att betryggande försäkring finns för samfällighetens egendom, kassaförvaltning och ansvar.

f) upprätta plan över periodiska underhållsarbeten för anläggningar av kommunalteknisk natur, eller annars av   större värde. Planen, vilken årligen skall justeras, skall omfatta en tid av minst 10 år, utvisa arbetenas art samt de  beräknade kostnaderna härför.

g) i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

h) informera medlemmarna, antingen genom informationsblad som utdelas i brevlåda vid respektive fastighet, på anslagstavla och/eller föreningens hemsida.

 

§ 10 Revision:

För granskning av styrelsens förvaltning, skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

 

§ 11 Räkenskapsperiod:

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

§ 12 Underhålls och förnyelsefond:

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas skäligt belopp, som är kopplat till underhållsplan enligt § 9 pkt f).

Vid uttaxering av avgifter skall hänsyn till planen tas, så att erforderligt belopp avsätts i en fond benämnd "Fond för framtida periodiskt underhåll".

Beloppets storlek skall motsvara minst 1/10 del av de beräknade kostnaderna under perioden. Fondens avkastning skall tillföras fonden.

 

§ 13 Föreningsstämma:

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering, skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits, ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem, och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden, samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

§ 14 Kallelse till stämma:

Styrelsen kallar till stämma genom utdelning av stämmohandlingar i brevlåda för respektive fastighet, senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats, samt vilka ärenden som skall förekomma på stämman.

 

§ 15 Motioner:

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner som skall bifogas stämmohandlingarna.

 

§ 16 Dagordning vid stämma:

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

2. val av ordförande for stämman samt val av sekreterare for stämman

3. val av två justeringsmän

4. fråga om stämman blivit behörigen utlyst

5. styrelsens och revisorernas berättelser

6. ansvarsfrihet för styrelsen

7. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

8. ersättning till styrelsen samt revisorerna

9. styrelsens förslag till plan för anläggnings- och underhållsarbeten

10. styrelsens förslag till budget och uttaxering, samt debiteringslängd

11. val av styrelse och styrelseordförande

12. val av revisorer och revisorssuppleanter

13. fråga om val av valberedning

14. övriga frågor

15. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

 

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1,2, 3, 4,7,15.

 

§ 17 Disposition av avkastning:

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott, skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. I annat fall överförs eventuellt överskott vid verksamhetsårets slut i ny räkning.

 

§ 18 Stämmobeslut:

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning mm gäller 48,49,51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

 

§ 19 Stadgeändring

Texten har utgått (20150312).

 

§ 20 Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman och hållas tillgängligt enligt stämmobeslut samt utdelas till medlemmarna.

 

 

Ort och datum

Jordbro 20150315