Underhållsgrupper

Avsikten med våra underhållsdagar, är naturligtvis att hålla rent och snyggt inom vårt område, för att i god tid upptäcka, och åtgärda eventuella skador innan det blir kostsamt.

Årsstämman har beslutat, att skötseln av samfällighetens gemensamma egendom, skall utföras av underhållsgrupper, sammansatta av medlemmar. Grupperna skall utöva fortlöpande tillsyn över sina ansvarsområden, samt ombesörja erforderligt underhåll och nödvändiga reparationer. Fel och brister,som inte kan åtgärdas av grupperna, skall anmälas till styrelsen.

Utöver arbetet inom uh-gruppen, bör varje fastighetsägare även sköta om samfällighetens mark närmast det egna huset, vilket i praktiken betyder gräs-och slyklippning utanför eget staket.

GLÖM INTE ATT OMRÅDET  SKA SKÖTAS ÄVEN MELLAN VÅRA STÄDDAGAR!

Vi har medvetet valt bort vissa städområden som finns i vår närhet, pga. att det t.ex. kan vara kommunens mark. Där kan vi i inte säga att vi ska städa, men det innebär ju inte att man inte får, om man vill.  Är det ett sådant område i er närhet, så visst städa det, men vi måste även hjälpa till i vår tilldelade grupp. Annars slutar det snart med att vi måste anlita någon för att göra vårt jobb, och kommunen får sitt utfört gratis.

Att vara samordnare, innebär INTE ATT MAN MÅSTE se till att andra är ute och städar, INTE HELLER ÄR MAN ANSVARIG för att se till att arbetet utförs, eller hur det görs. Samordnarens uppgift är att vara en länk mellan styrelsen och gruppens medlemmar.

Det är alla medlemmars ansvar, att se till att hålla vårt område helt och snyggt, så att vi kan undvika extra kostnader för oss alla.

Vid ägarbyten bör säljaren informera om detta till köparen.

Beroende på vilka arbeten som behöver göras på städdagarna, så kan vissa fastighetsägare få andra uppgifter än vad som åligger gruppen. På så sätt kan vi dra nytta av olika kompetenser hos medlemmarna.

Deltagande på städdagen ger en reducering av årsavgiften med f.n 200kr/tillfälle.

 

Självklart ska vi också ha trevligt tillsammans med mat och dryck, efter städningen.


Nedanstående grupper har bestämts, och gäller tillsvidare;

 

Underhållsgrupper Kv. Högholmen

 

Underhållsgrupp 1:

Lekplats 5 (saknar sandlåda & lekredskap).

Måste underhållas även mellan städdagar alla i gruppen hjälps åt.

Gruppen skall städa, gräva planteringar, gallra och klippa buskar och träd, underhålla gräsmatta.

Kla 28*, 30, 38, 40

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 2:

Lekplats 6.

Måste underhållas även mellan städdagar, alla i gruppen hjälps åt att klippa gräset, i väntan på att det kommer dit nya lekredskap.

Kla 66*, 68, 76, 78

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 3:

Sköta om Entré området till kv. Högholmen.

Gruppen skall städa, ordna och sköta om planteringen, komplettera växtligheten. Sköta om entré skylten.

Kla 14*, 84

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 4:

Grönytorna kv. Högholmen.

Gruppen skall klippa gräsmattan längs garagegatan med så täta intervaller att krattning och bortforsling av gräsklipp inte behövs, ansvara för samfällighetens gräsklippare. Sköta om planteringar i betongrör och blomkrukor samt ställa undan krukorna på hösten.

Kla 60*, 62, 70, 72

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 5:

Garagen.

Gruppen skall två gånger per år gå igenom garagen, justera, olja och laga dörrar, skruva fast lösa plåtar, byta skadade plåtar, rensa rännor, byta skadade hängkrokar och kontrollera att jord inte ligger mot garagepaneler. Hålla växtlighet och sand borta framför dörrarna.

Kla 14, 22*, 24, 26, 34, 36

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 6:

Garagegatan, Parkeringen.

Gruppen skall ombesörja allmän städning och vid vårstädning, sopning av sand varvid sanden skall göras åtkomlig för sopmaskin. Där skall stopplanket kontrolleras och vid behov lagas. Behov av material anmäls till styrelsen.

Kla 50, 58*,64, 74

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 7:

Kompostanläggningen.

Anläggningen sköts enligt särskild instruktion.

Kla 66, 80, 82*, 86

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 8:

Gatubelysningen.

Gruppen ska ombesörja så att alla armaturer i låg- respektive höglampor är fungerande och lyser.

Kla 72*, 78

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 9:

Grändgator/Brandväg & Tvärgator.

Gruppen ska se till att våra gränder inte växer igen .Ta bort mossa och annat som växer på asfalten, klippa buskar och träd mm.

Kla 16,18, 20, 32*, 42

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 10:

Grönområde mellan kv. Jutholmen och Högholmen.

Gruppen ska se till att hålla området/slänten från parkeringen och upp i backen mot S-kurvan i trevligt skick. (Då detta inte är vårt område så har gruppen tillkommit på begäran av enskilda medlemmar. Om någon i gruppen vill byta arbetsgrupp var vänlig meddela styrelsen detta.)

Kla 44, 46, 48, 56*

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 11:

Slänten mot skogen vid Kla 52/54.

Gruppen ska se till att hålla området/slänten mot skogen/lekparken i trevligt skick. (Då detta inte är vårt område så har gruppen tillkommit på begäran av enskilda medlemmar. Om någon i gruppen vill byta arbetsgrupp var vänlig meddela styrelsen detta.)

Kla 52, 54*

*= samordnare för gruppen

 

 

Underhållsgrupper Kv. Jutholmen

 

Underhållsgrupp 1:

Lekplats.

Måste underhållas även mellan städdagar - alla i gruppen hjälps åt. Gruppen skall städa, gräva planteringar och sandlåda, gallra och klippa buskar och träd, underhålla gräsmatta, olja bänkar samt underhålla och laga lekredskap.

Ku 21, 23, 25, 27*

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 2:

Sköta om Entré området till kv. Rotholmen.

Gruppen skall städa, ordna och sköta om planteringen, komplettera växtligheten. Sköta om entré skylten.

Ku 1, 3, 5, 9, 63*, 67

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 3:

Garagen.

Gruppen skall två gånger per år gå igenom garagen, justera, olja och laga dörrar, skruva fast lösa plåtar, byta skadade plåtar, rensa rännor, byta skadade hängkrokar och kontrollera att jord inte ligger mot garagepaneler. Hålla växtlighet och sand borta framför dörrarna.

Ku 15, 17, 31*, 39, 51, 57

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 4:

Garagegatan Parkeringen.

Gruppen skall ombesörja allmän städning och vid vårstädning sopning av sand, varvid sanden skall göras åtkomlig för sopmaskin. Även skall stopplanket kontrolleras och vid behov lagas. Behov av material anmäls till styrelsen. Kontroll av gräs runt brunnar och vid behov rensa. Klippa buskarna vid vändplanen/lekplats. Plocka bort krukorna på hösten o ta fram på våren.

Ku 13, 29, 35, 37, 43, 59, 65*

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 5.

Gatubelysningen.

Gruppen ska ombesörja så att alla armaturer i låg- respektive höglampor är fungerande och lyser.

Ku 55, 61*

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 6.

Grändgator/Brandväg & Tvärgator.

Gruppen ska se till att våra gränder inte växer igen.Ta bort mossa och annat som växer på asfalten, klippa buskar och träd mm. Arbetsuppgiften gäller hela gränden från Öst till Väst. Plocka in krukorna på hösten och ta ut på våren.

Ku 11, 19*, 33, 41, 53

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 7.

Kommunala lekplatsen mellan kv.Jutholmen och Högholmen.

Gruppen skall ombesörja allmän städning samt kontrollera lekplatsen. Fel som hittas skall meddelas till styrelsen som vidarebefordrar dessa till kommun för åtgärd. Klippa buskarna vid vändplan/lekplats.

Ku 7, 45*

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 8.

Skogspartiet vid ödetomten kv. Jutholmen.

Allmän städning av området

Ku 49*

*= samordnare för gruppen

 

 

Underhållsgrupper Kv. Rotholmen

 

Underhållsgrupp 1:

Lekplats 1 (inom kvarteret).

Måste underhållas även mellan städdagar - alla i gruppen hjälps åt. Gruppen skall städa, gräva planteringar och sandlåda, gallra och klippa buskar och träd, underhålla gräsmatta, olja bänkar samt underhålla och laga lekredskap

Ku 76*, 86, 88, 90, 92

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 2:

Lekplats 2 (inom kvarteret).

Måste underhållas även mellan städdagar - alla i gruppen hjälps åt. Gruppen skall städa, gräva planteringar och sandlåda, gallra och klippa buskar och träd, underhålla gräsmatta, olja bänkar samt underhålla och laga lekredskap.

Ku 130,134,138*,140

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 3:

Sköta om Entré området till kv. Rotholmen.

Gruppen skall städa, ordna och sköta om planteringen, komplettera växtligheten. Sköta om entré skylten.

Ku 146, 152, 156*

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 4:

Garagen.

Gruppen skall två gånger per år gå igenom garagen, justera, olja och laga dörrar, skruva fast lösa plåtar, byta skadade plåtar, rensa rännor, byta skadade hängkrokar och kontrollera att jord inte ligger mot garagepaneler. Hålla växtlighet och sand borta framför dörrarna.

Ku50, 64, 66, 80, 82*, 94, 96,

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 5:

Garagegatan Parkeringen.

Gruppen skall ombesörja allmän städning och vid vårstädning sopning av sand, varvid sanden skall göras åtkomlig för sopmaskin. Där skall stopplanket kontrolleras och vid behov lagas. Behov av material anmäls till styrelsen. Kontroll av gräs runt brunnar, och vid behov rensa.

Ku 54, 114, 126, 128*, 140, 142,

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 6:

Kompostanläggningen.

Gruppen skall ombesörja allmän städning samt skötsel av kompostanläggning enligt separat instruktion.

Ku 52, 56, 78, 118*, 120, 122, 124, 144, 154

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 7.

Gatubelysningen.

Gruppen ska ombesörja så att alla armaturer i låg- respektive höglampor är fungerande och lyser.

Ku 68*, 74

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 8.

Grändgator/Brandväg & Tvärgator.

Gruppen ska se till att våra gränder inte växer igen.Ta bort mossa och annat som växer på asfalten, klippa buskar och träd mm. Arbetsuppgiften gäller hela gränden från Öst till Väst.

Ku 58, 60, 62*, 70, 72, 84, 98, 100, 102, 116, 132

*= samordnare för gruppen

 

Underhållsgrupp 9.

Kommunala lekplatsen vid Ku 104-110 med angränsande skogsparti gäller även Ku 96-102.

Gruppen skall ombesörja allmän städning av området inkl. planteringar. Kontroll av kommunala lekplatsen. Vid behov lämnas rapport till styrelsen för vidarebefordran till kommunen.

Ku 104, 106, 108*, 110, 98, 100, 102

*= samordnare för gruppen