Stadgar

oktober  2022

 

Stadgar  för  Södra  Jordbro  Samfällighetsförening,  bildad  enligt lagen  (1973:1150)  om  förvaltning av samfälligheter.

 

§1 Firma

 

Föreningens firma är Södra  Jordbro Samfällighetsförening

 

§2 Samfälligheten

 

Föreningen förvaltar Kalvsvik ga:1

 

§3 Grunderna för förvaltningen

 

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

 

§4 Medlem

 

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.                                         

Vid försäljning av medlems fastighet skall säljaren skriftligen meddela överlåtelsen till styrelsen samt delge köparen information om det obligatoriska medlemskapet i samfällighetsföreningen.

 

§5 Styrelse

 

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Haninge Kommun.

Styrelsen skall bestå av 5-7 st. ledamöter. Föreningen skall sträva efter en styrelse

bestående av 7 st. ledamöter. Understiger styrelsen 5 st. ledamöter måste extra stämma utlysas.

 

§6 Styrelse val

 

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma med en mandatperiod av två  år. Stämman utser  ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig,

Ledamöterna avgår växelvis och första gången val äger rum skall _3_  ledamöter väljas på två  år.

 

§6a Firmatecknare

 

Föreningens firmatecknare utses vid konstituerande styrelsemöte.

 

§7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

 

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet.

Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande  ärenden.

 

§8 Styrelse beslutförhet, protokoll

 

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga leda-möter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal  avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation  skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande  ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.  Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett  sammanträdet.

 

§9 Styrelse, förvaltning

 

Styrelsen  skall:

 1. a) förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar
 2. b) föra redovisning över föreningens räkenskaper samt ansvara för att protokoll förs vid förenings-stämma
 3. c) föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
 4. d) årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. e) tillse att betryggande försäkring finns för samfällighetens egendom, kassa-förvaltning och ansvar.
 6. f) upprätta plan över periodiska underhållsarbeten för anläggningar av kommunalteknisk natur eller annars av större värde. Planen, vilken årligen skall justeras, skall omfatta en tid av minst 10 år, utvisa arbetenas art samt de beräknade kostnaderna härför.
 7. g) i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
 8. h) informera medlemmarna antingen genom informationsblad som utdelas i brevlåda vid respektive fastighet, på anslagstavla och/eller föreningens hemsida.

 

§10 Revision

 

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse  2  revisorer och 1 suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

 

§11 Räkenskapsperiod

 

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

§12 Underhålls och förnyelsefond

 

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas skäligt belopp som är

kopplat till underhållsplan enligt punkt 9 f.

Vid uttaxering av avgifter skall hänsyn till planen fas, så att erforderligt belopp avsätts i en

fond benämnd "Fond för framtida periodiskt underhåll.

Fondens avkastning skall tillföras fonden.

 

§13 Föreningsstämma

 

Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på  tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och

inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

§14 Kallelse till stämma (& meddelande till medlemmar)


Kallelse till stämma: Styrelsen kallar till stämma genom utdelning av kallelse i brevlåda för respektive

fastighet senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats samt vilka ärenden som

skall förekomma på stämman. Stämmohandlingar skall finnas tillgängliga för alla medlemmar inom

samma tid. I kallelsen skall framgå var och hur handlingarna finns att tillgå. Övriga meddelanden och

information till medlemmar skall anslås på anslagstavlor och hemsida.


§15 Motioner

 

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.  Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

 

Styrelsen skall bereda avgivna motioner som skall bifogas stämmohandlingarna.

 

§16 Dagordning vid  stämma

 

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 2. Val av ordförande för stämman samt val av sekreterare for stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 8. Ersättning till styrelsen samt revisorerna
 9. Styrelsens förslag till plan för anläggnings-  och underhållsarbeten
 10. Styrelsens förslag till budget och uttaxering,  samt debiteringslängd
 11. Val  av  styrelse och styrelseordförande

 

 1. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fråga om val av valberedning
 3. Övriga  frågor
 4. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

 

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 4, 7, 15.

 

§17 Disposition av avkastning

 

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. I annat fall överfors eventuellt överskott vid verksamhetsårets slut i ny räkning.

 

§18 Stämmobeslut

 

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.  Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

 

 

§19 Stadgeändring

 

Enligt gällande lagstiftning

 

§20 Protokollsjustering, tillgänglighållande

 

Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman och hållas tillgängligt enligt  stämmobeslut samt utdelas till medlemmarna.